REGULAMIN SERWISU WINOERKA.PL

§-1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis winoerka.pl jest skierowany do osób pełnoletnich prowadzących działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą detaliczną napoi alkoholowych zwanych dalej Kontrahentami i tylko przez takie osoby może być używany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

2. Serwis winoerka.pl zwany dalej Serwisem jest własnością firmy „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ERKA Roman Kozłowski” zwanej dalej Sprzedawcą. 

3. Działanie Serwisu polega na udostępnianiu możliwości kontaktu ze Sprzedawcą, informowaniu Kontrahentów o możliwości zakupu napojów alkoholowych oraz warunkach tych zakupów. Serwis nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży.

 

§-2 Oświadczenia Sprzedawcy

1. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty przez niego sprzedawane pochodzą z legalnego źródła, posiadają wymagane znaki akcyzowe oraz oznaczenia producenta. 

2. Sprzedawca oświadcza, że posiada zezwolenie na hurtową sprzedaż produktów alkoholowych podmiotom posiadającym koncesję na sprzedaż detaliczną alkoholu.

3. Sprzedawca na każdy zakup wystawia Kontrahentowi fakturę VAT.

 

§-3 Zamówienia

1. Kupujący może dokonać zamówienia wybranego towaru drogą mailową lub osobiście pod adresem: 15-516 Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 167 w siedzibie hurtowni.

2. Zamówienie potwierdzone przez Sprzedawcę jest wiążące dla Kontrahenta.

3. Sprzedawca ma prawo żądać zaliczki na poczet realizacji zamówienia.

4. Zaliczka nie jest zwracana w przypadku rezygnacji Kupującego lub braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta.

5. Zaliczka jest zwracana w pełnej kwocie jeśli brak jest możliwości realizacji jest z winy Sprzedającego.

6. Na realizację zamówienia Strony mają 30 dni od dnia złożenia zamówienia chyba, że ustalą inaczej.

7. Sprzedający ma prawo odwołać zamówienie jeśli jego realizacja jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

 

§-4 Płatności

 2. Zapłata za zamówiony towar może nastąpić za pomocą gotówki podczas odbioru towaru lub przelewu bankowego zaksięgowanego na koncie Sprzedawcy przed odebraniem towaru.

3. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić zgodność i ilość odbieranego towaru z zamówieniem w obecności Sprzedawcy lub jego pracownika. Późniejsze reklamacje co do ilości, uszkodzeń czy zgodności z zamówieniem nie będą uwzględniane.

 

§-5 Odbiór - dostawa

8.    Odbiór towaru jest możliwy w siedzibie hurtowni pod adresem: 15-516 Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 167, przez Kontrahenta lub wskazanego przez niego pełnoletniego pełnomocnika, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

2. Zamówiony towar może być dostarczony pod wskazany przez Klienta adres. Podczas odbioru dostarczanego towaru musi być obecny Kontrahent lub wskazany przez niego pełnoletni pełnomocnik.

W chwili stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń należy skontaktować się z firmą kurierską doręczającą zamówiony towar oraz spisać protokół szkody z kurierem, w czasie odbioru przesyłki. Jest on podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Wypełniony protokół szkody należy odesłać do sprzedawcy na adres email winoerka@wp.pl, w dniu jego spisania. Jeśli przesyłka uległa poważnemu uszkodzeniu w transporcie i Kontrahent nie wyraża zgody na przyjęcie towaru powinien odmówić przyjęcia przesyłki podczas odbioru. Zwrot środków za zwrócony, uszkodzony lub brakujący towar, sprzedawca realizuje na podany przez Kontrahenta numer konta. W przypadku braków w dostawie zwrot środków na konto Klienta odbywa się do 30 dni od momentu przesłania spisanego protokołu.

3. Wskazany w dostawie adres musi być dostępny dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej od 3,5 tony do 12 ton w zależności od wielkości zamówienia. Zamówienia są obsługiwane na terenie całej Polski.

4. O sposobie realizacji dostawy w niejasnych sytuacjach decyduje Sprzedający.

5. Termin dostawy może być ustalony w terminie do 30 dni od momentu złożenia zamówienia, chyba że strony ustalą inaczej.

6. Koszt i termin dostawy jest ustalany między sprzedającym a Kontrahentem  indywidualnie dla każdego zamówienia.

7. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta lub rezygnacji z zamówienia kiedy transport został już przygotowany lub wysłany do Kontrahenta, jest on zobowiązany zwrócić Sprzedającemu poniesiony koszt transportu.

8. W cenę transportu jest wliczony rozładunek na powierzchni utwardzonej, umożliwiającej podjazd pojazdu ciężarowego. Kontrahent jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o braku osoby odpowiedzialnej za rozładunek lub braku możliwości rozładunku z innych z przyczyn i ustalić sposób działania.

 

§-6 Postanowienia końcowe

1. Podczas korzystania z Serwisu i składania zamówienia Klient może zostać poproszony o przedstawienie ważnej koncesji na sprzedaż alkoholu lub podanie niektórych swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie do procesu realizacji zamówienia i zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych zgodnie z przepisami RODO.

2. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawy.

3. Administratorem przekazanych danych jest:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ERKA, Roman Kozłowski
15-516 Białystok
ul. K. Ciołkowskiego 167
NIP: 966 049 67 91 

4. Wszystkie propozycje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

5. W celu uniknięcia wątpliwości, o których mowa w art. 70 §2 kodeksu cywilnego, przyjmuje się, że umowa sprzedaży jest zawierana pod adresem: ul. K. Ciołkowskiego 167, 15-516 Białystok, w siedzibie hurtowni.

6. Dokonując zamówienia przez Serwis lub w wyniku późniejszych kontaktów ze Sprzedającym Klient oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.

7. W sprawach nieuregulowanych pierwszeństwo mają stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego. 

8. Niniejszy regulamin obowiązuje Kontrahenta od momentu rejestracji konta w Serwisie lub złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu.